Beleidsplan

AED STICHTING BRONCKHORST BELEIDSPLAN 2024 en verder

Inleiding

Onze (speciaal daarvoor opgerichte) stichting heeft in 2017 het eigendom en beheer van de gemeentelijke AED’s in de woonkernen overgenomen van de gemeente. Dit omdat wij het nut van deze Automatische Externe Defibrilator onderschrijven en ons in willen zetten om de inzet ervan door burgerhulpverleners blijvend mogelijk te maken. Een en ander ook conform de uitgangspunten van de landelijke stichting HartslagNU, waarvan wij partner zijn.

Doelstelling

De doelstelling van onze stichting is drieledig:

 1. Het operationeel houden van de 28 AED’s verspreid over de hele gemeente
 2. Contact houden met en stimuleren van vrijwillige burgerhulpverleners
 3. Voorlichting geven aan ieder die hieraan wil bijdragen

Ad 1) De voornaamste doelstelling van de stichting is om in de kernen van de gemeente Bronckhorst een dekkend netwerk te hebben van AED-apparaten en vrijwillige burgerhulpverleners die deze kunnen bedienen om, in geval van een hartstilstand, vooruitlopend op de komst van de ambulance, snel en effectief hulp te kunnen verlenen.
Om dit te bereiken beheert de stichting AED’s in de kernen Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hummelo, Hoog Keppel, Laag Keppel, Steenderen, Toldijk, Baak, Bronckhorst, Olburgen, Rha, Hengelo Gld , Keijenborg, Varssel, Velswijk, Veldhoek, Zelhem, Halle, Halle Heide, Vorden, Wichmond en Kranenburg.

In totaal zijn er dus 28 AED’s in beheer (inclusief de bijbehorende klimaatkasten), waarvan er 24 nodig zijn voor een dekkend netwerk conform het advies aan de gemeente door Connexxion in 2008. Op de website www.aedbronckhorst.nl staat meer informatie over de stichting en hier vindt u ook een overzicht met de locaties van onze AED’s in Bronckhorst.

Ad 2) Daarnaast stimuleert de stichting de opleiding van vrijwillige hulpverleners in de reanimatie en het gebruik van de AED. Deze burgerhulpverleners worden via een sms alarm of een ‘app’ oproep op hun mobiele telefoon opgeroepen door HartslagNu, waarvan de alarmcentrale samenwerkt met 112.
Op deze manier kan de reanimatie sneller worden opgestart en kan het slachtoffer al worden gereanimeerd en gedefibrilleerd voor de komst van de ambulance, waardoor de overlevingskansen aanzienlijk toenemen.

Ad 3) Alhoewel ook de gebieden buiten de woonkernen belangrijk zijn, is het niet de ambitie van de Stichting om deze ook geheel dekkend te krijgen. Redenen: er zijn daar weinig inwoners en dus ook maar weinig burgerhulpverleners. Bovendien zou dat financieel ook een te zware last worden, terwijl het nut minder is dan in de kernen vanwege het beperkte aantal burgerhulpverleners aldaar.
Wel geeft de Stichting voorlichting aan een ieder die voornemens is een AED aan te schaffen.
Een andere doelstelling van de Stichting is om zoveel mogelijk AED’s, dus ook die niet in haar eigen netwerk zitten, en ook iedereen met een reanimatie-diploma, aangemeld te krijgen bij HartslagNu. Ook de AED’s die niet 24/7 bereikbaar zijn.

Lopende en voorgenomen activiteiten

Dat zijn doorlopende acties als:

 • het 24 uur per dag inzetbaar van de AED’s houden door storingen met spoed te verhelpen, tijdig materialen zoals elektroden en batterijen te vervangen en 2x per jaar de AED’s preventief te inspecteren. Dit zelf te verzorgen, in samenwerking met de beheerders of door derden;
 • het voeren van de administratie en het zorgen voor de benodigde financiën, wat neerkomt op het verkrijgen van donaties en subsidies, omdat dat onze enige inkomstenbronnen zijn;
 • het opstellen van een onderhouds- en een overall-begroting;
 • het jaarlijks na afloop van het boekjaar opstellen van het bankboek en de jaarrekening en het laten toetsen daarvan door een externe (kas)commissie;
 • het tenminste een maal per halfjaar vergaderen om de voorgang en benodigde extra acties te bespreken;
 • het actief meedenken door alle bestuursleden over mogelijke inkomstenbronnen voor, bij voorkeur meerjarensponsoring door bijvoorbeeld grotere bedrijven.

En voorgenomen acties:

 • Vanwege de benodigde financiën zullen we weer meedoen met de Rabo Clubsupport-actie als die weer wordt georganiseerd, en ondanks de afwijzing voor subsidie door Univé zullen we dat binnen enkele jaren nogmaals proberen, vragen we weer participatie subsidie aan bij de gemeente en bezien we wat mogelijk nog meer haalbaar is aan sponsoring;
 • Het merendeel van onze AED’s zal binnen enkele jaren vervangen moeten worden vanwege ouderdom. Dit zodra (veel van) de apparaten de zelftest niet meer doorstaan. Daar hoort bij het bepalen welke AED’s vervangen moeten worden, wat ook afhankelijk is van het punt hieronder en extra aandacht voor de financiering ervan;
 • In de kernen Baak, Bronkhorst, Hoog- en Laag-Keppel, Olburgen en Rha zijn minder dan 20 burgerhulpverleners aangemeld bij HartslagNu, zodat de kans bestaat dat, hoewel de AED terplekke paraat staat, er te weinig burgerhulpverleners beschikbaar zullen zijn bij een alarmmelding. Het nut van een AED is in zo’n geval dubieus, in ieder geval zolang er onvoldoende burgerhulpverleners zijn.
  En voldoende volgens HartslagNu is sinds 2020 dat er in een straal van 2.000 meter rond een AED tot zonodig 100 burgerhulpverleners moeten kunnen worden opgeroepen om er drie tot vijf bereid te vinden terplekke te gaan. Op het platteland, zoals in onze gemeente, zijn er daarvoor minder nodig (denk aan circa 40) zegt HartslagNu ook.
  Bij de hiervoor genoemde kernen zijn dat er dus minder dan 20, als we kijken naar minimaal 40, dan komen er nog eens 3 kernen bij. Wij willen daar wat aan gaan doen, bij voorkeur tezamen met de plaatselijke Dorps Belangen Organisaties. Als eerste in de kernen met minder dan 20 burger-hulpverleners. Met Olburgen / Rha is inmiddels goede vooruitgang geboekt.


Download het beleidsplan hier.

Reacties zijn gesloten.