BELEIDSPLAN AED STICHTING BRONCKHORST

Waarom AED’s ? 
Wekelijks krijgen in ons land circa 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Hartfalen is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. De eerste 6 minuten hierbij zijn cruciaal. Snelle en doeltreffende hulp is daarom van levensbelang. Reanimatie kan iemands leven redden. 

Met reanimeren door middel van hartmassage en mond op mond beademing probeer je de vitale functies (circulatie en zuurstofvoorziening) in stand te houden. Onmiddellijke alarmering van de hulpdiensten is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er binnen 6 minuten wordt gestart met de reanimatie en er een AED wordt ingezet. 

De gemeente Bronckhorst heeft daarom gezorgd voor plaatsing van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in de kernen van de gemeente Bronckhorst. Het beheer en onderhoud is sinds 2017 overgedragen aan de AED Stichting Bronckhorst. 

Wat is een AED? 
Een AED is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). Een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie verhoogt daarbij de overlevingskans van slachtoffers aanzienlijk. 

Op de website van de Hartstichting is meer informatie over de AED en de werking ervan te vinden. Ook kunt u hier een speciale folder downloaden hoe te handelen tijdens de eerste 6 minuten bij hartstilstand. Zie ook de bijlage. 

Doelstelling 
De doelstelling van de stichting is drieledig: 
1) Het operationeel houden van de 24 kern-AED’s verspreid over de hele gemeente
2) Contact houden met en stimuleren van vrijwillige burgerhulpverleners
3) Voorlichting geven aan ieder die hieraan wil bijdragen 

Ad 1) De voornaamste doelstelling van de stichting is om in de kernen van de gemeente Bronckhorst een dekkend netwerk te hebben van AED-apparaten en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen om, in geval van hartfalen, vooruitlopend op de komst van de ambulance, snel en effectief hulp te kunnen verlenen.
Om dit te bereiken beheert de stichting het netwerk van AED’s in de kernen Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hummelo, Hoog Keppel, Laag Keppel, Steenderen, Toldijk, Baak, Bronckhorst, Olburgen, Rha, Hengelo G , Keijenborg, Varssel, Velswijk, Veldhoek, Zelhem, Halle, Halle Heide, Vorden, Wichmond en Kranenburg. 

In totaal zijn 28 AED’s in beheer, waarvan er 24 nodig zijn voor een dekkend netwerk. Op de website www.aedbronckhorst.nl staat meer informatie over de stichting en hier vindt u een overzicht met locaties van AED’s in Bronckhorst. 

Ad 2) Daarnaast stimuleert de stichting de opleiding van vrijwillige hulpverleners in de basisreanimatie en het gebruik van de AED. Het AED-netwerk in Bronckhorst bestaat momenteel uit zeshonderd vrijwilligers. De vrijwillige hulpverleners worden via een sms alarm of een ‘app’ oproep op hun mobiele telefoon opgeroepen door de alarmcentrale. De alarmering van de vrijwillige hulpverleners middels sms of een app is gekoppeld aan de 112 melding.
Op deze manier kan de reanimatie sneller worden opgestart en kan het slachtoffer al worden gereanimeerd en gedefibrilleerd voor de komst van de ambulance, waardoor de overlevingskansen aanzienlijk toenemen. 

Ad 3) Alhoewel ook de buitengebieden van Bronckhorst belangrijk zijn, is het NIET de ambitie van de Stichting om deze ook geheel dekkend te krijgen. Redenen: de afstanden zijn te groot, het beschikbare geld is daarvoor niet voldoende en het aantal hulpverleners (waarschijnlijk) te beperkt. Ook wonen daar minder mensen.
Wel geeft de Stichting voorlichting aan alle bevolkingsgroepen die voornemens zijn een AED aan te schaffen.
Een andere doelstelling van de Stichting is om zoveel mogelijk AED’s die niet in haar eigen netwerk zitten, aangemeld te krijgen bij Hartveilig wonen. Ook de AED’s die niet 24/7 bereikbaar zijn. 

Ontstaansgeschiedenis 
De gemeente Bronchhorst beheerde 28 AED’s in de kernen van Bronckhorst, alsmede het netwerk van burgerhulpverleners (ook vaak vrijwilligers genoemd.) In 2015 bepaalde de gemeenteraad dat dit niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. Om het netwerk niet verloren te laten gaan besloot de gemeente op zoek te gaan naar een aantal mensen die een Stichtingsbestuur willen vormen om het beheer van de AED’s over te nemen. In 2016 zijn daartoe meerdere bijeenkomsten gehouden, met deelname van de gemeente en vrijwilligers van EHBO- verenigingen en andere betrokkenen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van een Stichting die in februari 2017 haar beslag kreeg.
De financiële middelen van de Stichting bestaat in eerste instantie uit een startbedrag dat de gemeente Bronckhorst te beschikking heeft gesteld, teneinde de eerste jaren de benodigde vervangingsinvesteringen te kunnen doen. 

Bestuur
Bestuursleden zijn: Herman Vrielink (voorzitter), Ben Harting (secretaris), Johan van den Berg (penningmeester + buitendienst) en Rommy te Vaarwerk (buitendienst). Allen werken pro deo. Teneinde het Stichtingsbestuur bemand te houden is er een rooster van afttreden opgesteld, waarbij voorzitter, secretaris en penningmeester niet in hetzelfde jaar aftredend zijn. Dit geldt ook voor de “buitendienstfunctionarissen”.

Vergaderingen

 • Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per halfjaar. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen notulist notulen opgemaakt. 
 • Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 
 • De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een kascommissie. 
 • Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 
 • De benoeming en het ontslag van een bestuurder, de wijziging der statuten en de ontbinding der stichting dienen door het bestuur te worden ingeschreven in het handelsregister. 
 • In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

Financiën
Het basis kapitaal bestaat uit een bijdrage van de gemeente. Het beleid is om de AED’s na maximaal 15 jaar te vervangen of zoveel eerder als nodig is. Het kapitaal is naar verwachting toereikend om tot 2026 de benodigde vervangingen te doen. Om reserves te hebben en de Stichting langjarig in stand te kunnen houden streeft het bestuur naar donaties, sponsoring, giften en subsidies. Alle bijdragen die bij de stichting AED Stichting Bronckhorst binnenkomen worden volledig ingezet voor het in standhouden van de doelstelling. Overtollige middelen staan op een spaarrekening en worden niet-speculatief beheerd. Een financieel verslag is op te vragen bij het secretariaat. 

Samen met u houden wij de gemeente Bronckhorst Hartveilig! 

BIJLAGE

Hoe werkt een AED-melding in de praktijk?

 • 112 melding hartfalen.
 • Softwareprogramma op de meldkamer wordt geactiveerd, een AED alert.
 • Postcode huisnummer wordt ingevoerd in het systeem
 • Dichtstbijzijnde AED wordt opgezocht door het systeem.
 • Ongeveer 30 vrijwilligers binnen een cirkel van 1.000 a 1.500 meter  rond de desbetreffende AED krijgen een sms met het adres van de dichtstbijzijnde AED + pincode AED-kast + adres waar het slachtoffer zich bevindt. 1/3 direct naar het slachtoffer en 2/3 naar een AED en dan naar slachtoffer. Nog directer werkt de ‘app’ van Hartveiligwonen. Een complete uitleg over de ‘app’ vindt u klik hier
 • Na overname door ambulancepersoneel neemt de vrijwilliger de AED mee naar huis en belt de contactpersoon.
 • Dit telefoonnummer staat op het AED deelnemerpasje, op elke AED en in elke buitenkast van de AED stichting Bronckhorst.
 • De beheerder  verzorgt de eerste nazorg, plaatst de AED + verzorgingsset + plakkers weer terug in de kast.
 • De AED is weer klaar voor gebruik.

Als er meer dan drie vrijwilligers komen, blijven er maar drie vrijwilligers aanwezig bij het slachtoffer. De anderen gaan dan weer naar huis.

De eerste 6 minuten
Reanimatie: eerste hulp bij levensgevaar.
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat elke week 300 mensen in ons land buiten het ziekenhuis plotseling door hartfalen getroffen worden?
En dat voor de helft van de slachtoffers dit de eerste uiting is van ‘iets met het hart’?
Bij een plotseling hartfalen bestaat acuut levensgevaar, omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na ongeveer 4-6 minuten zullen hersencellen onherstelbaar beschadigen. Daarna lopen ook andere organen beschadiging op. Maar, als een getuige, een omstander direct in die eerste minuten na het hartfalen met basale reanimatie begint – hartmassage afwisselen met mond op mondbeademingen – worden hartactie en zuurstoftransport kunstmatig op gang gehouden. Dit is van uitermate groot belang om de beschadiging van hersenen en andere organen te voorkomen.
Een slachtoffer van hartfalen is op dat moment dus volledig afhankelijk van doortastend optreden van een omstander, een getuige. En die is er vaak ook! Dit blijkt uit onderzoek en uit de praktijk. Behalve op straat, op het werk, in winkelcentra en openbare gebouwen zijn de meeste slachtoffers thuis.

Iedere Nederlander kan hulp verlenen en daarmee levens redden.

U kunt straks ook een omstander zijn bij hartfalen.
Bent ú daarop voorbereid?

Plotseling hartfalen
Wat is er eigenlijk aan de hand bij een plotseling hartfalen? Het normale hartritme is, vaak als gevolg van een acuut hartinfarct, zeer ernstig verstoord. In de meeste gevallen is er sprake van ventrikelfibrilleren. Het gevolg is dat het hart geen zuurstofrijk bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos, zodat men niet meer met hem/haar kan praten. De normale ademhaling en de hartslag zijn uitgevallen.   Het is noodzakelijk een stroomstoot toe te dienen in de hoop het hartritme van het slachtoffer weer in een normaal ritme terug te krijgen. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde leek kan defibrilleren. Als een omstander reeds is gestart met reanimatie en een AED ingezet is, wordt aanzienlijke tijdwinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie voortzetten. Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartfalen. De kans dat dit een bekende van u is, is een kans van 6 op 10!

Acuut levensgevaar? Direct handelen nodig!
Meerdere achtereenvolgende stappen zijn nodig bij de hulpverlening.

 • Snelle inschakeling van het alarmnummer 112 om een ambulance op te roepen is de eerste schakel in de keten van overleving.
 • Directe basale reanimatie door omstanders is de tweede stap, zodat vooral de hersenen zuurstof krijgen en het hart wordt voorbereid op de volgende stap.
 • Om het ventrikelfibrilleren op te heffen en een goed hartritme terug te krijgen, is defibrillatie nodig. Dit is een krachtige stroomstoot toedienen met een defibrillator. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.
 • Ambulancezorgverleners zetten de reanimatie voort, de vierde schakel.

Kansen van overleven.
Als binnen zes minuten na hartfalen gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt is de overlevingskans groot: 70%. Na zes minuten blijven reanimatie en defibrillatie natuurlijk nodig en belangrijk, maar de overlevingskansen nemen af. Elke minuut later defibrilleren betekent dat die kans met 10% daalt. Alle ambulances in ons land hebben een defibrillator, maar kunnen meestal niet sneller dan 8-10 minuten na de melding ter plaatse zijn. Zo’n aanrijtijd is altijd te lang. Er gaat dan te veel kostbare tijd verloren. Het is niet eenvoudig om de aanrijtijd zo te verkorten dat wel binnen zes minuten gedefibrilleerd kan worden. Er is wel een oplossing! Dat is de automatische externe defibrillator, de AED. Iedereen die kan reanimeren, kan in een paar uur leren met een AED te werken.

De reanimatie- en AED cursus
Voor een basale reanimatiecursus zijn geen toelatingseisen. Het is wel belangrijk dat u voldoende uithoudingsvermogen heeft, omdat reanimeren inspannend is. Een cursusdeelnemer kan beter niet jonger zijn dan 13, 14 jaar. Met een geldig reanimatiediploma kunt u zich opgeven bij HartveiligWonen en alarm oproepen krijgen via sms en app.

Herhalingslessen
Om de reanimatie en AED goed in de vingers te krijgen en te houden zijn herhalingslessen heel belangrijk. Eén maal per jaar krijgt u een oproep voor een herhalingsles.
Tot slot, reanimatie is niet alleen van levensbelang bij hartfalen, maar bijvoorbeeld ook bij verdrinking, verstikking, verslikking, en ongevallen (waaronder die met elektriciteit).